Van Ballegooijen
De Echte Bakker

Privacyverklaring

Brood- en banketbakkerij Van Ballegooijen V.O.F. gevestigd op Mussentiend 5 te Veen,  hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Brood- en banketbakkerij Van Ballegooijen V.O.F. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Brood- en banketbakkerij Van Ballegooijen V.O.F. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Brood- en banketbakkerij Van Ballegooijen V.O.F. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • U te kunnen bellen of emailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • U de mogelijkheid te bieden om te sparen voor gratis producten.
 • Om producten en diensten bij u af te leveren.
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Administratieve doeleinden.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht.

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Brood- en banketbakkerij van Ballegooijen V.O.F. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • (Zakelijk) Adresgegevens
 • (Zakelijk) Telefoonnummer
 • (Zakelijk) Emailadres
 • Geslacht

 

Uw persoonsgegevens worden door Brood- en banketbakkerij Van Ballegooijen V.O.F. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de volgende periode:

 • Persoonsgegevens in het klantenbestand zullen bewaard blijven totdat u een verzoek tot vernietiging indient.
 • In de financiële administratie (bij facturatie) worden gegevens voor maximaal 7 jaar bewaard.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVGprogramma.
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie.
 • Het verzorgen van de internetomgeving van de website en webshop.
 • Het verzorgen van de internetomgeving voor uw betalingen via Ideal.
 • Het verzorgen van een internetomgeving voor het spaarsysteem.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Verwerking van bijzondere gegevens

Brood- en banketbakkerij Van Ballegooijen V.O.F.  heeft niet de intentie bijzondere en/of gevoelige gegevens te verzamelen.

 

Binnen de EU

Brood- en banketbakkerij Van Ballegooijen V.O.F. verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Cookies , of vergelijkbare technieken

Brood- en banketbakkerij Van Ballegooijen V.O.F. verzameld gegevens voor onderzoek, zodat wij beter inzicht kunnen krijgen in onze klanten en onze diensten hierop af kunnen stemmen.

Onze webshop maakt gebruik van 'cookies' (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om ingevulde gegevens te bewaren (winkelwagen) en de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Brood en banketbakkerij Van Ballegooijen V.O.F. of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, website informatie te onthouden (winkelmandje), om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 

 • Alle personen die namens Brooden banketbakkerij Van Ballegooijen V.O.F. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Wij maken backups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Wij hebben ICT bescherming getroffen m.b.v. een specialist.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Indien wij ondanks de genomen maatregelen toch een melding van datalekken ontvangen hebben wij een protocol klaar liggen om de juiste acties te ondernemen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

Brood- en banketbakkerij Van Ballegooijen V.O.F.

Mussentiend 5

4264 RR Veen

 

Contactpersoon: Ella van Boven

Tel:  0416 691218

E-mail: administratie.vanballegooijen@echtebakker.nl

 

Van Ballegooijen, De Echte Bakker

Mussentiend 5
(Bakkerij en kantoor)
4264 RR Veen